Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Mianujã sie Grzegorz.

Jŏ
Kole 1995 roku pojechołch na rajza ze szkołōm do Warszawy. Nic niy pamiyntōm z tyj rajzy ôkrōm tego, że starsi chopcy wziōnli ze sobōm sprej, wyszli z tego ôśrodka, kaj my nocowali i kajś we Warszawie naszmarowali na ścianie „Rojca”. Niy „Siwy to gupek”, niy „Ruch Radziōnkōw”, ino „Rojca”. Bo to byli chopcy z Rojec (tak sie tam gŏdŏ: „Rojca”, ale „z Rojec” i „na Rojcach”).
Ta rojcowskŏ idyntyfikacyjŏ to je takŏ myńszŏ wersyjŏ tego ślōnskigo regiōnalizmu i to tam żech sie go nojbarzij nauczōł, chociŏż żech ani tego niy wiedzioł.
Pōnoć zawdy żech mioł ucho do gŏdek. Niy wiym, jak to tak richtich je z tym uchym, ale fakt, że dycki żech rŏd czytoł ô inkszych gŏdkach i je przirōwnowoł do siebie. Prziszoł ale jedyn taki dziyń, że spōmiarkowołch sie, że je takŏ jedna gŏdka, nad kerōm żech ani razu niy siŏd i żech jij niy przemyśloł. To była ta nojbliższŏ gŏdka, keryj sie używo na Rojcach. Prziznōm, że gŏdōm trocha inakszyj niż tam, bo niy syca. Jakoś tak mi sie tyn szalter ze sycyniym nigdy niy przełōnaczōł. Możnŏ skuli tego, że familijŏ je z Bytōmia.
Ta moja czynno znajōmość gŏdki ôd pŏru lŏt prōbuja pożynić ze swojōm wiedzōm ô lingwistyce i programowaniu.


Portfolio:
Lipiec 2012: Skrypt ślōnskij wersyje Facebooka
Paździyrnik 2012: ślōnskŏ lokalizacyjŏ Euro Truck Simulator 2
Ôd paździyrnika 2012: fanpage Ślōnski suchar na dzisiej
Paździyrnik 2013: ślōnske nŏpisy do Gwiezdnych Wojyn
Ôd mŏja 2015: Translatōr we ponaszymu.pl
Ôd stycznia 2016: Blog grzegorzkulik.pl
Wrzesiyń 2016: ślōnske lokalizacyje WordPressa i Firefoksa
Ôd Paździyrnika 2016: „Chwila z gŏdkōm”, kanał edukacyjny na YouTube.
Paździyrnik 2016: Ślōnski korektōr ôrtografije
Listopad 2016: E-book ze tekstami do ôczytaniŏ sie we ślabikŏrzu
Listopad 2017: Wydanie mojego przekładu „Godnij Pieśni” Charlesa Dickensa we wydŏwnictwie Silesia Progress
Ôd lutego 2018: Spōłredachtōr wachtyrz.eu
Paździyrnik 2018: Wydanie mojego przekładu „Dracha” Szczepana Twardocha we Wydŏwnictwie Literackim
Listopad 2018: Wydanie mojego przekładu „Małego Princa” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego we wydŏwnictwie Media Rodzina
Grudziyń 2018: Ôpublikowanie Korpusu Ślōnskij Mŏwy
Grudziyń 2018: Start serwisu ze maszinowym translatorym polsko-ślōnskim i ślōnsko-polskim


Mōj profil na LinkedIn znojdziecie sam (po angelsku).

Poślij dalij!Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn